1. SONY
  2. NEX-5N
  3. 13 sec
  4. ISO 100

Bahnhof Friedrichstraße